Změny v povinném pojištění odpovědnosti advokáta

03.01.2016 15:31

Vážení,

dovoluji si tímto sdělit, že jako advokát provozující advokátní praxi jsem pojištěn na základě Rámcové pojistné smlouvy č. 2904309313, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „hromadné pojištění advokátů“), uzavřené mezi Generali Pojišťovna, a. s., a Českou advokátní komorou. Hromadné pojištění advokátů se i pro rok 2016 vztahuje  na odpovědnost advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb on sám, tzn., že hromadné pojištění advokátů se u advokátů vykonávajících advokacii samostatně nebo ve sdružení vztahuje na odpovědnost za škodu, za kterou advokát sám odpovídá klientovi podle § 24 odst. 1 zákona o advokacii.

Roční  roční pojistné  bylo ve stanovené lhůtě uhrazeno a tedy je pojištění na rok 2016 uzavřeno v souladu s výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Pojistné se nově vztahuje na  limit pojistného plnění z pojištění advokátů podle § 24a odst. 1 zákona o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5.000.000,-Kč.

 

—————

Zpět