Obchodní sdělení

 

Novela zákona na ochranu spotřebitele  uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb. (novelizuje se jí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).Tato novela je z části účinná  dnem vyhlášení, tj. dnem 28.12.2015 a nově se týká také advokátů; ukládá jim dnem vyhlášení následující povinnosti:

  • Uvádět informace o ceně za služby, a to v rámci tzv. obchodních sdělení. Obchodní sdělení uvádí informace o službě a ceně a umožňuje spotřebiteli uskutečnit koupi služby. Neuvádění ceny za službu by mohlo být považováno za tzv. klamavé opomenutí (klamavá obchodní praktika) dle §5a zákona. Uvedení ceny je podstatnou informací pro spotřebitele spolu s uváděním platebních podmínek a právem na odstoupení nebo ukončení závazku, pokud tato práva existují a podmínky jeho uplatnění.V souvislosti s touto povinností poskytuji vždy informaci o ceně poskytované služby či jejího určení, tak, aby cena za poskytnutou právní službu odpovídala sjednaným  podmínkám před poskytnutím právní služby, v případě, že je nutné cenu služby vzhledem k rozsahu a jiných důvodů změnit v průběhu poskytování právní služby je o tomto  spotřebitel před dalším poskytováním služby uvědoměn s právem ukončit poskytovanou právní službu  v případě nesouhlasu s novou  cenou za službu.  Cena za poskytovanou právní službu je vždy tvořena dle  příslušných ustanovení Vyhlášky MS ČR 177/1992 Sb., advokátní tarif v platném znění. Platební  podmínky jsou dány  vzájemnou dohodou před poskytnutím právní služby, a to formou:
         - hotovostní platby  s vydáním příjmového dokladu   (do max. částky 270.000,-Kč)
         - daňového dokladu (faktury) se  splatností 14 dnů ode dne doručení na bankovní účet 2143700003/0800 vedený u ČS,     a.     
  • Na žádost spotřebitele je advokát dále povinen vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje. Při komunikaci s klientem lze používat v souvislosti s uzavřenou smlouvou veřejnou komunikační síť, nesmí využívat pro tuto komunikaci využívat telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou. Zde sděluji, že při komunikaci s klientem jsou užívány telefonické kontakty uvedené v odkazu Kontakty běžné  veřejné komunikační sítě s  běžnou cenou.

Další povinnost ukládá zákon s účinností pozdější, a to do 3 měsíců ode dne účinnosti zákona (tj. do 28.3.2016), a to:

  • Dále je advokát povinen informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný (§14 návrhu zákona). Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto orgánu ke splnění této povinosti uvádím, že v případě, že dojde mezi advokátem při výkonu jeho činnosti a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování advokátních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh ne mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v daném případě Česká advokátní komora se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, IČ 66000777, elektronická podatelna: epodatelna@cak.cz, internetové stránky:  www.cak.cz.
  • Podle § 14 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  v případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytneme na vyžádání spotřebiteli informace uvedené výše v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.