Víte, že nový
občanský zákoník č.86/2012 Sb.: • Ruší obchodní zákoník.

NOZ je tedy zákoníkem podnikatelů i nepodnikatelů.
Končí chaotické dohady, která smlouva se řídí občanským a která obchodním
zákoníkem. • Rozšiřuje smluvní svobodu.

Obchodní partneři si mohou dohodnout, jak budou
uzavírat smlouvy. Nově bude možné objednávky přijmout pouhým zahájením výroby
nebo mlčky. Rovněž bude přípustné vzdát se práv, která vzniknou v budoucnu,
například práva na náhradu škody nebo dědického práva. Zákon dále umožní
jednoduše postoupit, tedy prodat, celé smlouvy. • Ruší ve většině případů
       automatickou neplatnost nezákonných jednání.

Omezuje možnost soudů i smluvních partnerů prohlašovat  za neplatné celé smlouvy, které nejsou
formálně dokonalé. • Spojuje budovy s pozemky.

Právo se přiblíží realitě tím, že uzná, že budova je
součást pozemku pokud je vlastník stavby a pozemku totožný. Kdo prodal pozemek,
prodal i svou budovu na něm stojící. • Rozšiřuje se možnost nabývat v
       dobré víře od nevlastníka.

Zápisy v katastru se stanou důvěryhodnější. Pokud
někdo nabude nemovitost v dobré víře a za úplatu od nevlastníka, který je však
v katastru zapsán jako vlastník, nelze takový převod napadnout. Obdobně pokud
někdo v dobré víře a za úplatu nabude movitou věc od nevlastníka, jemuž však
byla věc vlastníkem svěřena (zapůjčena, složena do úschovy apod.), stane se
takový nový nabyvatel vlastníkem.


Zákon o
obchodních korporacích: • Minimální výše základního
       kapitálu společnosti s ručením omezeným klesá na 1 Kč.

 • Ruší se omezení, že jedna osoba
       nesmí být jediným zakladatelem více než 3 společností s ručením omezeným.

 • Rezervní fond u společnosti s
       ručením omezeným i akciové společnosti již není povinný.

 • Zjednodušují se převody majetku
       mezi spřízněnými osobami. Například při převodu majetku společnosti s
       ručením omezeným na jednatele musí být předem informována dozorčí rada
       nebo valná hromada. Nesplnění informační povinnost nezakládá neplatnost
       převodu, ale pouze odpovědnost jednatele.

 • Rozšiřuje se právo společníka
       s.r.o. vystoupit ze společnosti, například když společnost změní
       převažující povahu svého podnikání.

 • Zvyšuje se odpovědnost
       statutárních orgánů za dluhy společnosti, zejména tehdy, pokud se
       statutáři nesnažili s péčí řádného hospodáře odvrátit hrozící úpadek
       společnosti.

Upozornění
na  kontrolu a případnou změnu,  především: • rámcových smluv,

protože dílčí smlouvy uzavírané na základě starých
rámcových smluv se budou s největší pravděpodobností řídit Novým občanským
zákoníkem • smlouv o smlouvě budoucí,

protože hlavní  (budoucí) smlouvy se budou již řídit Novým
občanským zákoníkem • smluvní vzory,

protože nové smlouvy uzavírané po 1.1.2014 se  řídí Novým občanským zákoníkem. • všeobecné smluvní podmínky,

protože pro ně platí totéž co pro smluvní vzory • nájemní smlouvy,

protože ty se od Nového roku řídí Novým občanským
zákoníkem, i když byly uzavřeny před 1.1.2014.

       .       korporátní smlouvy a smlouvy o výkonu funkce jednatele,

 se musí
přizpůsobit Zákonu o obchodních korporacích do 1. července 2014.